2009-11-05 Li Wei visits Liang Hui's hometown - belsole